Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ban đêm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đêm, ban đêm, buổi tối. ◎Như: “dạ dĩ kế nhật” 夜以繼日 suốt ngày đêm, “túc hưng dạ mị” 夙興夜寐 sớm dậy tối ngủ.
2. (Danh) Họ “Dạ”.
3. (Tính) U ám, tối tăm. ◎Như: “dạ đài” 夜臺 huyệt mộ.
4. (Danh) § Xem “dược xoa” 藥叉 hay “dạ xoa” 夜叉 (tiếng Phạn "yakkha").
5. (Động) Đi đêm.

Từ điển Thiều Chửu

① Ban đêm.
② Ði đêm.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đêm, ban đêm, đêm hôm, buổi tối, tối: 晝夜不停 Ngày đêm không ngừng; 今夜 Tối nay, đêm nay; 白天黑夜 Ngày và đêm; 夜行 Đi đêm;
② (văn) Đi đêm;
③ (văn) Chất lỏng (dùng như 液, bộ 氵).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buổi chiều tối — Ban đêm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một ấp thuộc nước Tề thời Chiến Quốc, tức Dịch ấp, thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông ngày nay — Một âm khác là Dạ.

Từ điển Trung-Anh

variant of 夜[ye4]

Từ điển Trung-Anh

night

Từ ghép 221

Āī jí yè yīng 埃及夜鷹Āī jí yè yīng 埃及夜鹰áo gēng shǒu yè 熬更守夜áo yè 熬夜Bā shān yè yǔ 巴山夜雨bái yè 白夜bàn yè 半夜bàn yè sān gēng 半夜三更bǐ yè zuò zhòu 俾夜作昼bǐ yè zuò zhòu 俾夜作晝bǐ zhòu zuò yè 俾昼作夜bǐ zhòu zuò yè 俾晝作夜bǔ zhòu bǔ yè 卜昼卜夜bǔ zhòu bǔ yè 卜晝卜夜bù fēn zhòu yè 不分昼夜bù fēn zhòu yè 不分晝夜chá yè 查夜cháng wěi yè yīng 長尾夜鷹cháng wěi yè yīng 长尾夜鹰cháng yè 長夜cháng yè 长夜cháng yè màn màn 長夜漫漫cháng yè màn màn 长夜漫漫cháng yè nán míng 長夜難明cháng yè nán míng 长夜难明chè yè 彻夜chè yè 徹夜chè yè bù mián 彻夜不眠chè yè bù mián 徹夜不眠chéng yè 成夜chū yè 初夜Chūn jiāng huā yuè yè 春江花月夜dà bàn yè 大半夜dāng yè 当夜dāng yè 當夜dàng yè 当夜dàng yè 當夜dòng fáng huā zhú yè 洞房花烛夜dòng fáng huā zhú yè 洞房花燭夜gé yè 隔夜guò yè 过夜guò yè 過夜hēi tiān bàn yè 黑天半夜hēi yè 黑夜jīn yè 今夜jìn yè 禁夜kāi yè chē 开夜车kāi yè chē 開夜車lán xū yè fēng hǔ 蓝须夜蜂虎lán xū yè fēng hǔ 藍鬚夜蜂虎lián yè 连夜lián yè 連夜lín yè yīng 林夜鷹lín yè yīng 林夜鹰mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 馬無夜草不肥,人無外快不富mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 马无夜草不肥,人无外快不富màn màn cháng yè 漫漫長夜màn màn cháng yè 漫漫长夜máo tuǐ ěr yè yīng 毛腿耳夜鷹máo tuǐ ěr yè yīng 毛腿耳夜鹰méi rì méi yè 沒日沒夜méi rì méi yè 没日没夜měi yè 毎夜měi yè 每夜mǔ yè chā 母夜叉nián yè 年夜nián yè fàn 年夜飯nián yè fàn 年夜饭Ōū yè yīng 欧夜鹰Ōū yè yīng 歐夜鷹píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平生不做亏心事,半夜敲门心不惊píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平生不做虧心事,半夜敲門心不驚pò wū yòu zāo lián yè yǔ 破屋又遭连夜雨pò wū yòu zāo lián yè yǔ 破屋又遭連夜雨pǔ tōng yè yīng 普通夜鷹pǔ tōng yè yīng 普通夜鹰qián bàn yè 前半夜qián yè 前夜qīn yè 侵夜Quǎn yè chà 犬夜叉rì yè 日夜rì yè jiān chéng 日夜兼程rù yè 入夜sān gēng bàn yè 三更半夜shàng bàn yè 上半夜shàng yè 上夜shēn gēng bàn yè 深更半夜shēn yè 深夜shǒu yè 守夜sù xīng yè mèi 夙兴夜寐sù xīng yè mèi 夙興夜寐sù yè 夙夜sù yè 宿夜sù yè fěi xiè 夙夜匪懈tiān fāng yè tán 天方夜譚tiān fāng yè tán 天方夜谭tiǎo dēng yè zhàn 挑灯夜战tiǎo dēng yè zhàn 挑燈夜戰tōng yè 通夜wū lòu gèng zāo lián yè yǔ 屋漏更遭连夜雨wū lòu gèng zāo lián yè yǔ 屋漏更遭連夜雨wū lòu piān féng lián yè yǔ 屋漏偏逢连夜雨wū lòu piān féng lián yè yǔ 屋漏偏逢連夜雨wǔ yè 午夜xiāo yè 宵夜xiāo yè 消夜xiǎo yè qǔ 小夜曲yè bān 夜班yè bàn 夜半yè bù bì hù 夜不閉戶yè bù bì hù 夜不闭户yè bù chéng mián 夜不成眠yè bù guī sù 夜不归宿yè bù guī sù 夜不歸宿yè chā 夜叉yè chǎng 夜场yè chǎng 夜場yè dà xué 夜大学yè dà xué 夜大學yè diàn 夜店yè guāng 夜光yè hú 夜壶yè hú 夜壺yè jiān 夜間yè jiān 夜间yè jīng 夜惊yè jīng 夜驚yè jǐng 夜景yè kōng 夜空yè lái xiāng 夜來香yè lái xiāng 夜来香yè lán 夜闌yè lán 夜阑yè lán rén jìng 夜闌人靜yè lán rén jìng 夜阑人静yè lán shān 夜闌珊yè lán shān 夜阑珊yè li 夜裡yè li 夜里yè lù 夜鷺yè lù 夜鹭yè máng zhèng 夜盲症yè māo zi 夜猫子yè māo zi 夜貓子yè mù 夜幕yè mù dī chuí 夜幕低垂yè mù jiàng lín 夜幕降临yè mù jiàng lín 夜幕降臨yè niǎo 夜鳥yè niǎo 夜鸟yè pénr 夜盆儿yè pénr 夜盆兒yè qǔ 夜曲yè sè 夜色yè sè cāng máng 夜色苍茫yè sè cāng máng 夜色蒼茫yè shēn rén jìng 夜深人静yè shēn rén jìng 夜深人靜yè shén xiān 夜神仙yè shēng huó 夜生活yè shì 夜市yè shì 夜視yè shì 夜视yè shì jìng 夜視鏡yè shì jìng 夜视镜yè shì yí 夜視儀yè shì yí 夜视仪yè wǎn 夜晚yè xí 夜袭yè xí 夜襲yè xiāng mù 夜香木yè xiāo 夜宵yè xiāo 夜枭yè xiāo 夜梟yè xiāo 夜消yè xiào 夜校yè xiāor 夜宵儿yè xiāor 夜宵兒yè xíng 夜行yè xíng jūn 夜行军yè xíng jūn 夜行軍yè xíng xìng 夜行性yè xíng zhòu fú 夜行昼伏yè xíng zhòu fú 夜行晝伏yè yè 夜夜yè yǐ jì rì 夜以繼日yè yǐ jì rì 夜以继日yè yīng 夜莺yè yīng 夜鶯yè yīng 夜鷹yè yīng 夜鹰yè zhāo dài jiǔ huì 夜招待酒会yè zhāo dài jiǔ huì 夜招待酒會yè zǒng huì 夜总会yè zǒng huì 夜總會yī yè bào hóng 一夜爆紅yī yè bào hóng 一夜爆红yī yè lù shui 一夜露水yī yè qíng 一夜情yuán yè 元夜yuè yè 月夜zhěng yè 整夜zhí yè 值夜Zhōng yà yè yīng 中亚夜鹰Zhōng yà yè yīng 中亞夜鷹Zhòng xià yè zhī mèng 仲夏夜之夢Zhòng xià yè zhī mèng 仲夏夜之梦zhòu duǎn yè cháng 昼短夜长zhòu duǎn yè cháng 晝短夜長zhòu fú yè chū 昼伏夜出zhòu fú yè chū 晝伏夜出zhòu yè 昼夜zhòu yè 晝夜zhòu yè jié lǜ 昼夜节律zhòu yè jié lǜ 晝夜節律zhòu yè píng fēn diǎn 昼夜平分点zhòu yè píng fēn diǎn 晝夜平分點zǐ yè 子夜zōng yè lù 棕夜鷺zōng yè lù 棕夜鹭zuó yè 昨夜