Có 1 kết quả:

yè bù guī sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stay out all night (idiom)