Có 1 kết quả:

yè bù bì hù

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. doors not locked at night (idiom); fig. stable society