Có 1 kết quả:

yè lái xiāng

1/1

yè lái xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tuberose
(2) Cestrum nocturnum, see also 夜香木