Có 1 kết quả:

yè zhāo dài jiǔ huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

evening cocktail reception