Có 1 kết quả:

yè shēn rén jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

in the dead of night (idiom)