Có 1 kết quả:

yè māo zi

1/1

yè māo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) owl
(2) (fig.) night owl