Có 1 kết quả:

yè máng zhèng

1/1

yè máng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) night blindness
(2) nyctalopia