Có 1 kết quả:

yè sè cāng máng

1/1

Từ điển Trung-Anh

gathering dusk