Có 1 kết quả:

yè xíng zhòu fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to travel at night and lie low by day (idiom)