Có 1 kết quả:

yè lán

1/1

yè lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) late at night
(2) in the dead of night