Có 1 kết quả:

yè niǎo

1/1

yè niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nocturnal bird

Một số bài thơ có sử dụng