Có 1 kết quả:

gòu wèi ㄍㄡˋ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. just the right flavor
(2) just right
(3) just the thing
(4) excellent