Có 1 kết quả:

gòu de zháo

1/1

gòu de zháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reach
(2) to be up to