Có 1 kết quả:

gòu yì si

1/1

gòu yì si

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wonderful
(2) great
(3) delightful
(4) very kind
(5) generous