Có 1 kết quả:

gòu gé

1/1

gòu gé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) able to pass muster
(2) qualified
(3) apt
(4) presentable