Có 1 kết quả:

gòu qiàng

1/1

gòu qiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unbearable
(2) terrible
(3) enough
(4) unlikely