Có 1 kết quả:

huǒ yí

1/1

huǒ yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) very many
(2) wow! (an exclamation of surprise and admiration)

Một số bài thơ có sử dụng