Có 1 kết quả:

Dà bù lǐ shì

1/1

Dà bù lǐ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tabriz city in northwest Iran, capital of Iranian East Azerbaijan