Có 1 kết quả:

dà bù wěi

1/1

dà bù wěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) great error
(2) heinous crime