Có 1 kết quả:

dà hēng

1/1

dà hēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) big shot
(2) top gun
(3) superstar
(4) VIP