Có 1 kết quả:

dà xiá

1/1

dà xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) knight
(2) swordsman
(3) noble warrior
(4) chivalrous hero