Có 1 kết quả:

dà biàn gān zào

1/1

Từ điển Trung-Anh

constipated