Có 1 kết quả:

dà shāng yuán qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ruin one's constitution