Có 1 kết quả:

dà gōng wú sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) selfless
(2) impartial