Có 1 kết quả:

dà jūn

1/1

dà jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) army
(2) main forces