Có 1 kết quả:

dà fán

1/1

dà fán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tất cả, hết thảy

Từ điển Trung-Anh

(1) generally
(2) in general

Một số bài thơ có sử dụng