Có 1 kết quả:

dà fán cū zhī

1/1

dà fán cū zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a rough acquaintance with sth