Có 1 kết quả:

dà dāo huì

1/1

dà dāo huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Great Sword Society, an offshoot of the White Lotus in the late Qing dynasty, involved in anti-Western activity at the time of the Boxer rebellion