Có 1 kết quả:

dà qián tí

1/1

dà qián tí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

major premise