Có 1 kết quả:

dà lì fā zhǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vigorous expansion
(2) rapid development