Có 1 kết quả:

dà lì qián

1/1

dà lì qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) locking pliers
(2) mole grips