Có 1 kết quả:

dà lì qián ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) locking pliers
(2) mole grips