Có 1 kết quả:

dà gōng gào chéng

1/1

dà gōng gào chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) successfully accomplished (project or goal)
(2) to be highly successful