Có 1 kết quả:

dà dòng mài

1/1

dà dòng mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) main artery (blood vessel)
(2) fig. main highway
(3) arterial road