Có 1 kết quả:

Dà shì zhì Pú sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mahasthamaprapta Bodhisattva, the Great Strength Bodhisattva