Có 1 kết quả:

dà bāo dà lǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take complete charge (idiom)