Có 1 kết quả:

Dà huà Yáo zú Zì zhì xiàn ㄉㄚˋ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dahua Yao Autonomous County in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi