Có 1 kết quả:

dà bàn

1/1

dà bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more than half
(2) greater part
(3) most
(4) probably
(5) most likely

Một số bài thơ có sử dụng