Có 1 kết quả:

dà chī dà hē

1/1

dà chī dà hē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat and drink as much as one likes
(2) to make a pig of oneself