Có 1 kết quả:

dà jí ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ

1/1

dà jí ㄉㄚˋ ㄐㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very auspicious
(2) extremely lucky