Có 1 kết quả:

dà míng dǐng dǐng

1/1

dà míng dǐng dǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grand reputation
(2) renowned
(3) famous