Có 1 kết quả:

dà chuī dà léi

1/1

dà chuī dà léi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make an exhibition of oneself
(2) ostentation