Có 1 kết quả:

Dà Táng Dí Gōng àn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three Murder Cases Solved by Judge Dee, 1949 novel by R.H. van Gulik, featuring Tang Dynasty politician Di Renjie 狄仁傑|狄仁杰[Di2 Ren2 jie2] as master sleuth