Có 1 kết quả:

dà xǐ guò wàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

overjoyed at unexpected good news (idiom)