Có 1 kết quả:

dà huài dàn

1/1

dà huài dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scoundrel
(2) bastard