Có 1 kết quả:

dà chù zhuó yǎn , xiǎo chù zhuó shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

think of the big picture, start with the little things (idiom)