Có 1 kết quả:

dà dà fāng fāng

1/1

dà dà fāng fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) confident
(2) calm
(3) natural
(4) poised