Có 1 kết quả:

dà tóu zhào ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ ㄓㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

head-and-shoulders photo (esp. a formal one used in a passport, ID card etc)