Có 1 kết quả:

dà tóu dīng

1/1

dà tóu dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tack
(2) thumbtack
(3) push pin